SÓNG VÀ BIỂN

Ý dụ cho sóng

Tâm dụ cho biển
Nếu như sóng và biển là hai thì tâm còn loạn động. Sóng không rời biển cũng như biển không rời sóng, chỉ cần sóng dừng là thấy biển. Cũng như tâm hết vọng thì chân hiện. Không kẹt đối đãi giữa hai bên. Trong không khởi, ngoài không nhiễm. Trở về tâm không tròn sáng lặng lẽ. Tâm không là tâm không chất chứa một sự vật chứ không phải là không có tâm. Đến chỗ tâm không thì chân hiện. Tâm bình thì thiên hạ thái bình. Tuy nhiên trong cuộc sống thường hằng của chúng ta muốn đạt đến chỗ tâm không không phải dễ. Bởi vì tâm của chúng ta thường là vọng, là tưởng, là ảo. Nói tóm lại còn quá nhiều tạp niệm, mà muốn khắc phục tạp niệm thì chúng ta phải có phương pháp. Chỉ có con đường của thiền là con đường duy nhất để chúng ta điều phục thân tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


*