KHỔ VÀ SƯỚNG !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khổ… cũng do nó, sướng… cũng do nó. Có cũng khổ… mà không có lại càng khổ hơn. Đây là một thực tế không thể tranh cãi các bạn nhỉ!!!

Trả lời