BÀI THỂ DỤC CƠ HOÀNH

BÀI THỂ DỤC CƠ HOÀNH. BÀI NÀY GỒM CÓ 6 BƯỚC.

 

BƯỚC 1 TẬP CƠ HOÀNH

TƯ THẾ CHUẨN BỊ

NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN
BẮT ĐẦU:
TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO
TỪ TỪ PHÌNH BỤNG RA. [1]
TẬP 10 LẦN.
THÔI… THƯ GIẢN. NẰM NGỬA THƯ GIẢN 1 PHÚT

 

 

BƯỚC 2: TĂNG NHANH TỐC ĐỘ CƠ HOÀNH
TƯ THẾ CHUẨN BỊ
NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN
BẮT ĐẦU
1. THÓP… PHÌNH
2. THÓP… PHÌNH
3. THÓP… PHÌNH
4. THÓP… PHÌNH
5. THÓP… PHÌNH
THÔI… THƯ GIẢN. NẰM NGỬA THƯ GIẢN 1 PHÚT

 

 

BƯỚC 3: THỞ 2 THỜI CỐ GẮNG THỜI THỞ RA.
TƯ THẾ CHUẨN BỊ
NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN
BẮT ĐẦU:
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO
HÍT HÀO TỪ TỪ PHÌNH BỤNG RA [1] 10 LẦN
THÔI… THƯ GIẢN. NẰM NGỬA THƯ GIẢN 1 PHÚT

 

BƯỚC 4: CỐ GẮNG THỜI THỞ RA TỐI ĐA
TƯ THẾ CHUẨN BỊ
NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN
LẦN THỨ 1:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
2. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
3. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
4. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
5. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
6. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
7. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
8. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
9. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ. TIẾP TỤC.
10. HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.
THÔI… THƯ GIẢN. NẰM NGỬA THƯ GIẢN 1 PHÚT

 

 

BƯỚC 5: CỐ GẮNG THỜI THỞ RA TỐI ĐA VÀ RÚT NHỊ ÂM. NHỊ ÂM LÀ SINH DỤC VÀ HẬU MÔN.
TƯ THẾ CHUẨN BỊ
NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN

LẦN THỨ 1:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 2:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 3:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 4:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 5:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 6
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 7:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 8:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 9:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

 

LẦN THỨ 10:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA.
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU.

THÔI… THƯ GIẢN. NẰM NGỬA THƯ GIẢN 1 PHÚT

 

BƯỚC 6: CỐ GẮNG THỜI THỞ RA TỐI ĐA, RÚT NHỊ ÂM. NGƯNG THỞ 10 GIÂY.
TƯ THẾ CHUẨN BỊ
NẰM NGỬA. HAI CHÂN THẲNG TỰ NHIÊN. ĐẦU, CỔ VÀ LƯNG THẲNG. HAI BÀN TAY ÚP. NGÓN GIỬA CHẠM VÀO NHAU ĐẶT VÀO LUÂN XA 3. DƯỚI RỐN 3 PHÂN

LẦN THỨ 1:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

LẦN THỨ 2:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 3:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

LẦN THỨ 4:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

 

LẦN THỨ 5:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

LẦN THỨ 6:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 7:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

LẦN THỨ 8:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

 

LẦN THỨ 9:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU. NGHỈ.

LẦN THỨ 10:
BẮT ĐẦU:
HÍT VÀO PHÌNH BỤNG RA
THỞ RA TỪ TỪ THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO… THÓP BỤNG VÀO TỐI ĐA… TỐI ĐA… TỐI ĐA. RÚT NHỊ ÂM LÊN. RÚT MẠNH… MẠNH HƠN… MẠNH HƠN NỮA… MẠNH TỐI ĐA. DỪNG LẠI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
BUÔNG CƠ HOÀNH. THỞ ĐỀU… HÍT THỞ ĐỀU… THỞ ĐỀU.

THÔI! THƯ GIẢN NẰM NGỬA THƯ GIẢN.

BÀI TẬP THỞ BỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC. HẸN CÁC BẠN VÀO NHỮNG BÀI TẬP SAU. TRÂN TRỌNG KÍNH CHÀO. [2 PHÚT]

Comments are closed.