Thầy tiếp tục đưa lên bài thở 3 thời âm. Bài này gồm có 3 phần.

Thầy tiếp tục đưa lên bài thở 3 thời âm. Bài này gồm có 3 phần.
Phần 1- Thở 10/10. Tức là hít vào 10 giây, thở ra 10 giây.
Phần 2- Thở 10/20, Tức là hít vào 10 giây, thở ra 20 giây.
Phần 3- Thở 10/10/10. Tức là hít vào 10 giây, thở ra 10 giây. Ngưng thở 10 kết hợp rút nhị âm [sinh dục và hậu môn]
Nếu các bạn thở không nổi bài này thì nên quay về trang lớp yoga trực tuyến của thầy NHƯ tìm lại bài thở bụng và ngực 10/10 và bài thở 12 giây tập cho tốt vào nhé.

Comments are closed.